ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยใช้จัดเก็บมาก่อน รายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพารายได้ของรัฐบาล เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มมีการจัดเก็บในปี 2563 เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบภาษีแบบเดิม และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ มากขึ้น และในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังพิจารณาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแบบเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่มีการปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นภาระทางการคลังของรัฐบาล หลักการสำคัญของ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ การจัดเก็บภาษีจะพิจารณาจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ การกำหนดอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าตามมาตรฐานมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม การกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการชำระภาษีของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อันเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/เงิน-บ้าน-เหรียญ-การลงทุน-ธุรกิจ-2724235/ ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีที่ดินเพียงอย่างเดียว กระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนำที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองอยู่ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำรายได้ในส่วนนี้ไปใช้ในการลงทุน และจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น […]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามลักษณะที่กฎหมายกำหนด หรือมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจะดำเนินการจัดเก็บเป็นรายปี โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ ผู้ที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการแสดงรายได้ของตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป แต่บางกรณีผู้มีเงินได้ตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดจะต้องยื่นแบบ ฯ เสียภาษีตอนครึ่งของปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อช่วยบรรเทาภาระการเสียภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีจะมีกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเลย เพื่อให้มีการทยอยการชำระภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั่นเอง ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/ธุรกิจ-ภาษี-การเงิน-ค่าใช้จ่าย-6952808/ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล หลักการจัดเก็บภาษีที่สำคัญ ๆ ตามลำดับดังนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ หมายรวมถึงนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท จำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย แต่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย (ตามมาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากต่างประเทศ ที่กระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งภายในประเทศไทย (ตามมาตรา […]

บัตรเครดิต KBank ของแบงค์สีเขียวสวยถูกใจผู้ถือ โดนใจผู้ขาย

บัตรเครดิต KBank ของแบงค์สีเขียวสวยถูกใจผู้ถือ โดนใจผู้ขาย

บัตรเครดิต KBank บัตรเครดิตถือเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนนั้นเริ่มจะมองหาเนื่องจากสามารถใช้จ่ายแทนเงินสด พร้อมยังให้สิทธิประโยชน์มากมายที่ช่วยให้คุณได้เปรียบมากขึ้นกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด ทำให้ธนาคารใหญ่ๆ หลายแห่งเองก็หันมาเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิต เช่นเดียวกับธนาคารกสิกร ที่นอกจากจะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเงินฝากแล้วยังมีบริการบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน บัตรเครดิต KBank มีให้เลือกใช้กันหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีทั้งสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต KBank ที่มีความน่าสนใจมาไว้เป็นไอเดียสำหรับเลือกใช้บริการบัตรเครดิต KBank 1. บัตรเครดิต Titanium กสิกรไทย “ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งลด”         บัตรเครดิตที่มีเงินคืนให้ทุกการใช้จ่าย โดยได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 1% ซึ่งต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านสถานีเติมน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารที่ร่วมรายการ แต่ถ้าเป็นรายการใช้จ่ายอื่นๆ จะได้คืนที่ 0.25% ซึ่งทำให้คุณได้เปรียบกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสดธรรมดา นอกจากนี้ยังได้รับประกันคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องสินค้าที่ได้รับจะมีความเสียหาย อีกทั้งยังใช้เป็นบัตรเครดิตเพื่อผ่อนชำระสินค้าบริการด้วยดอกเบี้ย 0% 2. บัตรเครดิต Platinum กสิกรไทย “บัตรใบแรกที่คุณต้องมี”                 เป็นบัตรเครดิตใบแรกที่คุณควรจะมี ด้วยเกณฑ์การพิจารณาที่ไม่สูงนัก การใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน สามารถเก็บสะสมเพื่อแลกสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะประกันคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถรับการสะสมคะแนน K Point […]

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อาจจะเป็นบัตรที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อาจจะเป็นบัตรที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ถือว่าเป็นตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในยุคปัจจุบันที่กลายเป็นสิ่งคุ้นเคยสำหรับคนยุคใหม่ ด้วยรูปแบบการใช้จ่าย ที่สะดวกสบาย มาพร้อมสิทธิประโยชน์หลากหลาย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนส่วนมาก ทั้งการ   ชอปปิ้ง การเดินทาง การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แถมบัตรเครดิตยังช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายได้ครบจบในบัตรเดียว ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดติดตัวจำนวนมากอีกด้วย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่สามารตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายช้อป ส่ายท่องเที่ยว หรือแม้แต่สายรักสุขภาพ  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพก็สามารถมอบอำนาจในการใช้จ่ายที่คุณต้องการได้อย่างเพลิดเพลิน วันนี้เราจึงจะพามารู้จักกับบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงเทพให้มากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกบัตรเครดิตที่ตรงใจ ตรงความต้องการพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย จาก Bangkok Bank 1. บัตรอันฟินิท ธนาคารกรุงเทพ “เอกสิทธิ์เพื่อความสุขไร้ขีดจำกัด” – บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ – รับคะแนนสะสม 2 เท่า/แลกคะแนนสะสมเป็นไมล์เดินทาง พร้อมรับเครดิตเงินคืน – รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทาง พร้อมแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ วงเงินสูงสุด 400,000 บาทต่อปี – รับความสะดวกสบายและบริการเหนือระดับ ในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า สหราชอาณาจักร 2. บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ “เอกสิทธิ์พิเศษเหนือใคร ทั่วทุกมุมโลก” – ทุกการใช้จ่ายรับคะแนนสะสม 2 เท่า […]

บัตรเครดิต KTC มีอะไรบ้าง ต่างกันยังไง มาดูแบบละเอียด

บัตรเครดิต KTC มีอะไรบ้าง ต่างกันยังไง มาดูแบบละเอียด

บัตรเครดิต KTC ในปัจจุบันนี้การสมัครบัตรเครดิตสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินคุณก็สามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และการเลือกใช้บัตรเครดิตก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างสำหรับคนที่คิดจะสมัครบัตรเครดิต เพราะการเลือกใช้บัตรเครดิตให้ตรงกับการใช้จ่ายและรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในการใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ของคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ ธนาคารและสถาบันทางการเงินได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างที่เรียกว่า บัตรเครดิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และหากคุณกำลังมองหาบัตรเครดิตดีๆ ส่วนลดเยอะมาก ครอบคลุมทุกแนวทางการใช้ชีวิต รองรับทุกไลฟ์สไตล์ทั่วไปอยู่ล่ะก็ บัตรเครดิต KTC ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ถือบัตรเครดิตมากมายทั่วประเทศต่างเลือกใช้เนื่องจากสิทธิพิเศษ, ส่วนลด, แต้มสะสม KTC FOREVER REWARDS ก็ร่วมกับร้านค้าต่างๆมากมาย และที่สำคัญมีประเภทบัตรเครดิตฯ หลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆ รวมแล้วเกือบ 80 ใบ บัตรเครดิต KTC มีทั้งหมด 4 แบบ แบ่งตามประเภทบัตร บัตรเครดิต KTC Visa      บัตรเครดิต KTC MasterCard บัตรเครดิต KTC JCB บัตรเครดิต KTC UnionPay ซึ่งบัตรเครดิตใบไหนจาก KTC ที่น่าสนใจและตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณบ้าง […]

บัตรเครดิตคือ (Credit Card) รู้ยังว่ามีอะไรบ้าง เกี่ยวกับบัตรเครดิต ?

บัตรเครดิตคือ (Credit Card) รู้ยังว่ามีอะไรบ้าง เกี่ยวกับบัตรเครดิต ?

บัตรเครดิตคือ ในยุคนี้หลายคนคงรู้จักกับบัตรเครดิต หนึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เรียกได้ว่ามีคุณประโยชน์ขั้นเทพ เป็นตัวช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนเงินสด ให้คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นบัตรที่ตอบโจทย์การใช้จ่ายของผู้คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี บัตรเครดิตคือ ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตร (Issuer) ซึ่ง หมายถึง ธนาคารพาณิชย์​ ​​และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกค้า (เรียกลูกค้าว่า ผู้ถือบัตร หรือ Card Holder นั้นเอง ) เพื่อให้สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ โดยบัตรเครดิตนั้นจะมีวงเงินหรือยอดเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือบัตรสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันแทนเงินสดได้ และมีการกำหนดชำระเงินให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินในภายหลัง สรุปคือใช้ก่อนจ่ายทีหลัง และเรียกเก็บ ตามรอบบัญชีในแต่ละเดือนตามที่กำหนด สำหรับบัตรเครดิตที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี ยูเนี่ยนเพย์ อเมริกันเอกซ์เพรส เป็นต้น ซึ่งบัตรเครดิตจากทุกบริษัทสามารถใช้ได้ตามจำนวนวงเงินบัตรที่อนุมัติหักออกด้วยค่าสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระ ประเภทของ บัตรเครดิตคือ บัตรเครดิตสามารถจำแนกตามรูปแบบการใช้งานได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ (Business […]

จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่ต้องไปขนส่ง

จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่ต้องไปขนส่ง

จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ การชำระภาษีรถประจำปีคือหน้าที่ของเจ้าของรถที่จะต้องดำเนินการเป็นประจำทุก ๆ ปี และในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เจ้าของรถสามารถจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ในกรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มีอายุใช้งานมากกว่านั้น สามารถยื่นชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน แต่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่กรมขนส่งทางบกให้การรับรองเสียก่อน จึงจะสามารถจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ โดยทำบนเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ก็ได้ ประเภทรถยนต์ที่สามารถ จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้เลย ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดมากกว่า 7 คน (รย.2) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี รถที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดใดก็ได้ รถที่ค้างชำระภาษี […]

ภาษีออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบก่อนยื่นภาษีแบบออนไลน์

ภาษีออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบก่อนยื่นภาษีแบบออนไลน์

ภาษีออนไลน์ ในอยู่หมวดหมู่ของคำว่า ภาษี ซึ่งก็คือเงินที่ถูกเรียกเก็บจากประชาชนทุกคนที่มีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บนี้มีอยู่ 2 รูปแบบ คือภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้จากการทำงาน ทั้งการค้าขาย งานบริการ หรืออุตสาหกรรม ภาษีทางอ้อมคือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่าง ๆ ที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง สาเหตุที่ต้องเสียภาษีก็เพื่อให้รัฐมีรายได้ และนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง โรงเรียน ถนน และเงินเดือนของข้าราชการที่ทำงานให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ ผู้มีรายได้สามารถยื่น ภาษีออนไลน์ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ก็สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้สะดวก การยื่นเก็บภาษีออนไลน์แต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เช่น ภาษีบุคคลธรรมดา กรณีไม่มีคู่สมรสมีเงินได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษี แต่หากน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นเป็นต้น และกรณีเงินได้ของนิติบุคคลจะพิจารณาจากกำไรสุทธิตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/การชำระเงิน-ชำระเงินออนไลน์-4334491/                 วิธียื่นภาษีออนไลน์ กรณีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าระบบ E-filing บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร กดเลือกแบบการยื่นแบบออนไลน์ เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 (กรณีมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ทางเดียว) และแบบ ภ.ง.ด. […]

ภาษีรถยนต์ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่เจ้าของรถต้องรู้ไว้

ภาษีรถยนต์ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่เจ้าของรถต้องรู้ไว้

ภาษีรถยนต์ คือภาระทางการเงินที่เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบ และเป็นภาระที่จะต้องชำระเป็นประจำทุกปี โดยควบคู่ไปกับการทำพรบ.รถยนต์ด้วย หลักฐานที่ยืนยันการเสียภาษีรถยนต์คือป้ายวงกลมที่เจ้าของรถนิยมนำมาแสดงในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่จราจรสำรวจตรวจสอบได้ง่าย ถือเป็นของสำคัญที่จะต้องมีติดรถยนต์ พอ ๆ กับทะเบียนรถยนต์เลยทีเดียว การเสียภาษียวดยานพาหนะในแต่ละปี จะพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ กำลังเครื่อง อายุการใช้งานรถยนต์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ไม่เสียภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด นำรถภาษีขาดไปใช้ตามท้องถนน ก็อาจถูกปรับทำให้เสียเวลา และเสียเงินเพิ่มจากค่าปรับจากการชำระภาษีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้อีกด้วย ค่าปรับในกรณีที่ขาดการต่อภาษีรถยนต์จะประมาณ 400 – 1,000 บาท ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/installment-รถยนต์-ธนาคาร-3572185/ ภาษีรถยนต์ ควรต่อเมื่อใด ภาษีรถยนต์ หรือการต่อทะเบียนรถยนต์ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการทุกปี เพื่อให้การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย และจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ประจำปีแล้วเท่านั้น โดยภาษีรถยนต์คือการชำระค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐนำไปใช้ในการทำนุบำรุรักษาถนนหนทาง และเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และเพียงพอ ซึ่งแตกต่างจาก พ.ร.บ. รถยนต์ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนั่นเอง ตามปกติเมื่อดำเนินการเสียภาษีรถยนต์แล้ว เจ้าของรถจะได้รับป้ายบอกกำหนดการชำระภาษีปีถัดไป ซึ่งเจ้าของรถสามารถทำเรื่องต่อภาษีนี้ล่วงหน้า 90 วันก่อนถึงกำหนด หากรถยนต์ขาดการต่อภาษีประจำปี ก็จะมีค่าปรับย้อนหลัง โดยค่าปรับจะคิดเป็น 1% ของภาษีที่ต้องชำระต่อเดือน […]

ภาษีป้าย ลักษณะของภาษีที่เจ้าของป้ายต้องรับผิดชอบ

ภาษีป้าย ลักษณะของภาษีที่เจ้าของป้ายต้องรับผิดชอบ

ภาษีป้าย (ป้าย) คือป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้อย่างงานบริการ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น ๆ ที่ใช้หารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาบนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ เป็นการเขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ ภาษีป้าย คือภาษีที่จัดเก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ทั้งบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ด ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ในสถานที่ใดก็ตามเพื่อใช้หารายได้ หรือการโฆษณา จำเป็นต้องเสียภาษีป้ายทั้งนั้น ดังนั้นหากเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถว มีป้ายชื่อร้าน และป้ายแสดงตำแหน่งร้านก็จะต้องเสียภาษีทั้งหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราภาษีที่ตามรูปแบบ และขนาดที่กฎหมายกำหนด ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/โตเกียว-ญี่ปุ่น-shibuya-กลางคืน-4807294/                 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายได้ จะถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี กล่าวคือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งเอาไว้ หรือแสดงอยู่จะเป็นผู้เสียภาษี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมินอัตราภาษีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว […]