จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่ต้องไปขนส่ง

จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ การชำระภาษีรถประจำปีคือหน้าที่ของเจ้าของรถที่จะต้องดำเนินการเป็นประจำทุก ๆ ปี และในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เจ้าของรถสามารถจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ในกรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มีอายุใช้งานมากกว่านั้น สามารถยื่นชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน แต่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่กรมขนส่งทางบกให้การรับรองเสียก่อน จึงจะสามารถจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ โดยทำบนเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ก็ได้

ประเภทรถยนต์ที่สามารถ จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้เลย ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถยนต์

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดมากกว่า 7 คน (รย.2) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
 • รถที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
 • รถที่ค้างชำระภาษี แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน
 • รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/รูเบิล-ตั๋วเงิน-เรื่องเล็ก-เงิน-1168163/

                ขั้นตอนการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง ตรวจสอบวันครบการชำระภาษีรถประจำปี เพื่อวางแผนการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ล่วงหน้า และสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมได้ล่วงหน้า โดยปกติวันครบการชำระภาษีรถยนต์จะตรงกับวันที่ และเดือนที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ครั้งแรก สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือเครื่องหมายของการเสียภาษี หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ ที่เมนูสำหรับสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถยนต์ประจำปี ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งวันครบอายุของภาษีรถยนต์ อัตราค่าภาษีที่ต้องชำระ และกรณีเป็นรถที่ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อน ระบบนี้ก็จะแจ้งให้เจ้าของทราบด้วย การวางแผนชำระภาษีรถยนต์ประจำปีควรทำล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีรถยนต์
 2. ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารหลักฐาน เอกสารสำหรับการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ประกอบด้วยคู่มือรถยนต์ฉบับจริง หรือสำเนาในกรณีที่รถยังติดสัญญาอยู่ หลักฐานการทำประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. และหากเป็นรถที่เข้าข่ายการตรวจสอบสภาพ เช่นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ต้องนำไปตรวจสอบสภาพของรถเสียก่อน
 3. ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจ่ายภาษียนต์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax หรือสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือผ่านตัวแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง แต่ทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกแบบช่องทางการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ และสอดคล้องตามสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน และเมื่อชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถสามารถรอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระภาษี กรณีชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถเลือกช่องทางเพื่อรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ หรือในกรณีที่ผู้จ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ได้ติดตั้งเอาไว้ในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครด้วย

                อัตราค่าธรรมเนียมในการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • ค่าดำเนินการจัดส่งเอกสาร 40 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารในการดำเนินการ รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียม กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คิดที่ร้อยละ 2 รวม Vat อีก 7% ของค่าธรรมเนียม

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ไซเบอร์มันเดย์-ซื้อออนไลน์-5463567/

                ขั้นตอนการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และลืมยื่นเสียภาษีรถยนต์ของปีที่ผ่านมาก มีขั้นตอนในการยื่นภาษีรถยนต์ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf จากนั้นกดสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในกรณีที่ยังไม่เคยจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์มาก่อน ผู้สมัครสามารถตั้งรหัสผ่านได้เองเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล หรือกรณีที่เคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว ก็สามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่านได้เลย
 2. เมื่อกรอกรายละเอียดเพื่อล็อกอินเข้าระบบเสร็จแล้ว ให้กดเลือกบริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจำปี
 3. จากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ทั้งประเภทรถยนต์ จังหวัดที่จดทะเบียน ทะเบียนรถยนต์ และชื่อผู้ครอบครอง จากนั้นให้กดบันทึกเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ
 4. ระบบจะขึ้นรายละเอียดการยื่นจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ให้เจ้าของรถยนต์ตรวจสอบ หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้กดยอมรับ
 5. ระบบจะแจ้งให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่รถอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ตรวจสอบสภาพที่ ตรอ. มาก่อน จากนั้นให้อัปโหลดผลการตรวจสอบไปที่กรมการขนส่งทางบก รวมทั้งข้อมูลการซื้อ พ.ร.บ. ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเตรียมให้พร้อมก่อน จึงจะสามารถเสียภาษีได้
 6. ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้เจ้าของรถแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์
 7. กรณีที่มีการค้างชำระภาษีรถยนต์ของปีก่อน นอกจากอัตราภาษีที่ต้องชำระแล้ว ก็จะมีค่าปรับ เนื่องจากจ่ายภาษีล่าช้า อัตราค่าปรับคือ 1% ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน รวมค่าจัดส่งเอกสาร ซึ่งระบบจะแสดงยอดรวมทั้งหมดเอาไว้ หากไม่มีข้อผิดพลาดให้เจ้าของรถกดตกลง
 8. การจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระบบจะทำการยกเลิกรายการยื่นภาษีแบบอัตโนมัติ และเจ้าของรถจะต้องดำเนินการยื่นภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง จากนั้นเจ้าของรถยนต์ต้องเลือกชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ทั้งการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือการชำระผ่านบัญชีธนาคาร
 9. หลังจากยื่นการเสียภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะแจ้งว่าเอกสารอยู่ระหว่างจัดส่งภายใน 2 วันทำการ

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/เครื่อง-ferrari-รถของเล่น-1941670/

                กรณีเจ้าของรถยนต์ไม่ดำเนินการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ประจำปีติดต่อกันนานเกิน 3 ปี จะทำให้ทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวถูกระงับ ไม่สามารถนำทะเบียนรถไปใช้งานตามกฎหมายได้ หากต้องการโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี หรือแก้ไขรายการคู่มือรถจะไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดปัญหา และความยุ่งยากในการดำเนินการ เจ้าของรถยนต์จึงควรดำเนินการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์ประจำปีให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่เจ้าของรถหยุดใช้รถ เลิกการใช้งานรถ หรือรถเกิดชำรุดสูญหาย เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกกรณี ให้แจ้งการไม่ใช้รถไปที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกที่รถยนต์คันนั้นจดทะเบียนอยู่ เพื่อแก้ไขภาระการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี

เครดิต:: สล็อตออนไลน์ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

Credit by : Ufabet